Privacy beleid Huisartsenpraktijk De Haven:

Hierin zijn opgenomen de maatregelen van Huisartsenpraktijk de Haven om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan.

Hiermee wordt de privacy van zorgverlener en patiënt gewaarborgd.

 

Regelgeving verzamelen en verwerken van patiëntgegevens.

 • Patiëntgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt, volgens de ADEPD richtlijnen.
 • Gegevens worden verzameld tijdens consulten, behandelingen, aan de telefoon en/of door post verwerking van zorgverleners.
 • Doelen voor het verzamelen van gegevens zijn:
 • Gebruik in het kader van de te verlenen zorg. ( behandeling, consult, medicatie verstrekking doorverwijzing etc.)
 • Gebruik voor bewaking van eigen kwaliteit
 • Gebruik als spiegelinformatie bij ketenzorg
 • Andere doeleinden, mits vooraf overeen gekomen met de patiënt.

 

Verwerking van algemene gegevens.

 • Bij inschrijving in de praktijk worden mensen geïnformeerd over de wijze en verwerking van patiëntgegevens, middels de patiënten informatiefolder en / of de website.
 • Verwerking van het inschrijfformulier wordt gedaan volgens protocol inschrijfformulier
 • Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan onderstaande eisen is voldaan.
 • De patiënt heeft voor de verwerking mondelinge toestemming verleend.
 • Verwerking is noodzakelijk voor het verlenen van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt.
 • Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van de gezondheid van de patiënt.

 

Verwerking van gezondheidsgegevens.

Gezondheidsgegevens worden alleen verwerkt wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.

 • Verwerking gebeurd door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, met oog op goede behandeling/ verzorging van de patiënt.
 • Verwerking gebeurt op verzoek van een verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van een verzekeringsrisico of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst. ( Patiënt geeft mondeling toestemming voor het verstrekken van deze gegevens)

 

Verwerken van erfelijkheidsgegevens.

 • Alleen bij een zwaarwegend geneeskundig belang.
 • Noodzakelijk voor verwerking van wetenschappelijk onderzoek en of statistiek.

 

Organisatie van de informatiebeveiliging.

De praktijk heeft de volgende afspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiënten gegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig, medische gegevens vijftien jaar of zo veel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de digitale en papieren gegevensbestanden van de praktijk. HIS is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord, persoonsgebonden. Alle papieren bestanden zijn te vinden in voor onbevoegden niet toegankelijke ruimtes, die doorgaans zo veel mogelijk op slot zijn.

 

Rechten van de patiënt.

 • De patiënt heeft recht op inzage van alle gegevens die over hem verzameld en verwerkt zijn
 • De praktijk verwerkt een afschrift na een verzoek van een patiënt.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onjuist of onvolledig zijn
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering/beperkt gebruik van de verzamelde gegevens
 • Recht op inzage en of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander. ( waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander en /of in geval van bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is).